Groenhovenstraat 25 · 2311 BW Leiden · t (071) 513 49 71 · m 06 22 469 263

UNIEKE samenwerking Orionis Walcheren, BEMC, TNO en Zinziz

BEMC in de persoon van Joost Struijk heeft de fusie en inrichting van de (arbeids)organisatie Orionis Walcheren als algemeen directeur a.i. geleid. Orionis Walcheren is de samenvoeging van SW-bedrijf, Sociale Dienst en Kredietbank Walcheren. Speerpunt was de inrichting van de nieuwe (arbeids)organisatie en in het bijzonder het primair proces. In het organisatiemodel is gekozen voor twee Units: de Unit ‘bedrijfsvoering en Support’ waarin onder meer de rechtmatigheid (uitkeringen) is ondergebracht; en de Unit Participatie waar het primair proces - gericht op doelmatigheid - wordt uitgevoerd. In september 2013 is gestart met de implementatie van het primaire proces: ‘het begeleiden van mensen met een (grote) afstand tot werk naar (zo regulier mogelijk) werk of participatie’. Dat betekende een doorontwikkeling en professionalisering van de in de organisatie aanwezige vakkennis en professie, waarbij een integrale aanpak centraal staat.

Die professionalisering houdt het implementeren van bewezen effectieve en efficiënte methoden in een samenhangende aanpak in. Deze aanpak is ontwikkeld door TNO in de persoon van Roland Blonk.

De aanpak bestaat uit drie belangrijke pijlers:

 • Ken je klant/kandidaat.
  Dit richt zich op het verkrijgen van inzicht in mogelijkheden, rekening houdend met beperkingen van klanten/ kandidaten en geeft inzicht in de kenmerken van WWB’ ers, Wsw’ers (en straks ook Wajong’ers).
 • De begeleiding van de klant/kandidaat.
  Bestaande uit het ontwikkelen van effectieve en efficiënte werkprocessen waarbij methodisch handelen, eigen regie van de klant/kandidaat en het inzetten van de juiste partners centraal staan.
 • Een resultaatgerichte werkgeversbenadering.
  Hierin wordt een goede match gemaakt tussen de competenties van de klant/ kandidaat en de gewenste competenties door werkgevers. Zo komt een duurzame relatie tussen werkgever en de klant/kandidaat tot stand.

Om ons daarbij te ondersteunen wordt gewerkt met het instrument Dariuz.

Dariuz is een programma gericht op arbeidsontwikkeling, gevoed met kennis van en wetenschappelijk onderbouwd door TNO. Dariuz ondersteunt gemeenten en SW-bedrijven bij het mogelijk maken van duurzame en optimale participatie van zoveel mogelijk mensen. De instrumenten van Dariuz staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een effectieve reïntegratieketen:

 • De Wegwijzer.
  Een vragenlijst die zoveel mogelijk door de klant/kandidaat zelf wordt ingevuld en een eerste beeld schetst van de mogelijkheden richting werk/participatie.
 • Het Assessment.
  Brengt onder andere de competenties, gezondheid/belastbaarheid en tevredenheid van de klant/kandidaat in beeld.
 • De Rapportage.
  Brengt de voortgang in ontwikkeling van de klant/kandidaat in beeld.

Dariuz stelt de professional straks in staat een goede regie te voeren over het reïntegratieproces, een klantgerichte aanpak te hanteren en zoveel mogelijk duurzame uitstroom te realiseren. Voor het gebruik van Dariuz worden we ondersteund door Femke Bennebroek van Zinziz.

Tot slot komt bij deze aanpak ook het ontwikkelen van een overkoepelende functionele monitoring aan bod. Dit stelt ons in staat om de prestaties van de professionals en de eigen organisatie goed in beeld te hebben, te houden en tijdig te kunnen (bij)sturen. Hiermee streven we ernaar dat Orionis Walcheren een zelflerende organisatie wordt die haar eigen dienstverlening kan monitoren, voortdurend kan verbeteren en daarvoor de juiste tools en de juiste houding heeft.

Bij het vormgeven van deze samenhangende aanpak zijn dus vier partijen betrokken: Orionis Walcheren, BEMC, TNO en Zinziz . Deze insteek heeft belangrijke voordelen. Stapsgewijs wordt met de implementatie van de instrumenten en werkwijzen integraal gewerkt aan professionalisering van de medewerkers. Dat betekent dat alle partijen werken vanuit dezelfde visie en vanuit dezelfde bewezen effectieve kaders, zodat de verschillende bijdragen elkaar versterken. Bij het implementeren en gezamenlijk vormgeven van de componenten kunnen lacunes in vaardigheden en kennis bij de professionals zichtbaar worden en door externe opleiders worden opgeheven. Per situatie wordt dat in overleg besloten. Het is juist deze ambitie van BEMC die nauw aansluit bij de strategie en visie van TNO. Orionis Walcheren wil vanuit haar missie en visie significant bijdragen aan efficiëntere en effectievere dienstverlening op het terrein van de onderkant van de arbeidsmarktproblematiek en heeft daarom voor de samenwerking met BEMC, TNO en Zinziz gekozen. Het doel van deze samenwerking is enerzijds de bestaande kennis op dit terrein in samenwerking vorm te geven conform de lokale situatie op Walcheren, en anderzijds te leren van deze toepassing, samenwerking en implementatie. Op deze wijze wordt ook de ambitie van Orionis optimaal gerealiseerd terwijl tegelijkertijd nieuwe praktische kennis wordt ontwikkeld, waarbij Orionis als showcase voor Nederland kan dienen. In deze samenwerking wordt door de verschillende partijen geïnvesteerd in tijd en in geld, ook door TNO. Overkoepelende activiteiten en lerende elementen in de implementatie zullen voor een belangrijk deel door TNO worden gedragen. De activiteiten met betrekking tot de daadwerkelijke implementatie, vormgeving en gebruik van instrumenten en werkwijzen worden door Orionis Walcheren gedragen. Daarnaast is het een groot voordeel dat de dienstverlening van de hiervoor genoemde vier partijen bijzonder goed op elkaar aansluit. Het betekent dat we vanuit verschillende en elkaar versterkende aanvliegroutes (visie en strategieontwikkeling, organisatieontwerp en -inrichting, diagnostiek, effectieve begeleiding en verbinding met regionale werkgevers) hebben kunnen starten met de implementatie van kennis, instrumenten en vaardigheden.