Groenhovenstraat 25 · 2311 BW Leiden · t (071) 513 49 71 · m 06 22 469 263

Participatiewetgeving: aanbod BEMC aan gemeenten!

Wat is de opgave voor gemeenten?

Hat kabinet wil onder meer de werkgelegenheidstaken voor met name ‘mensen met een grote afstand tot werk’ bij gemeenten onderbrengen. Deze 'decentralisaties' vanuit het Rijk gaan gepaard met forse bezuinigingen: budgetten voor de financiering daarvan zijn gekort, het gemeentelijk participatiebuget wordt fors lager en zwaar belast, waardoor gemeenten veelal moeten bezuinigen respectievelijk uitgaven ‘ombuigen’. De re-integratiebudgetten moeten derhalve selectiever en vraaggerichter ingezet worden en er moet worden geïnvesteerd in ‘van werk naar werk-trajecten’. Er moet meer met (veel) minder middelen worden gedaan. De combinatie van bezuinigingen en ambitie stelt gemeenten voor omvangrijke maatschappelijke (hoe ziet de vraag eruit) en beleidsmatige (financieringsvraagstuk en sturingsvraagstuk, verdeling van taken en verantwoordelijkheden) opgaven en de uitvoering daarvan.

Regionale Werkbedrijven

Het kabinet vraagt van de arbeidsmarktregio’s één aanspreekpunt voor werkgevers en toegang tot expertise en dienstverlening. Daartoe worden ‘regionale werkbedrijven’ opgezet, bestuurlijk regionale samenwerkingsverbanden van regiogemeenten, werkgevers en vakbonden, waarbij gemeenten ‘the lead’ hebben. Inhoudelijk gaat het vooral om het creëren van meer banen en plaatsingen voor mensen met een beperking, bij reguliere werkgevers of bij de overheid zelf. Daarvoor is overigens wel een deugdelijke diagnose nodig (zie ook: unieke samenwerking BEMC, TNO en Zinzizz). Het is de bedoeling dat door betere werkgeversdienstverlening en effectieve werkwijze een eenduidige matching ontstaat: daarom moet er een marktbewerkingsplan komen, inclusief samenwerkingsafspraken.

Helaas levert dit alles veel kopzorgen op, mede door de combinatie met de andere decentralisaties (AWBZ/WMO en Jeugdzorg). Zowel in het vaststellen van wat de maatschappelijke opgave is, als het aansluitend maken van beleid en de uitvoering daarvan.

Eerst contouren...

De ervaring leert inmiddels dat de wijze waarop het Werkbedrijf inhoud en vorm krijgt zich gaandeweg moet ontwikkelen, vanuit succesvolle regionale initiatieven en praktijken (wat werkt…), aansluitend bij bestaande instituties en passend bij de (boven)lokale situatie. Eerst de contouren vaststellen en dan verder ontwikkelingen...

Scenario’s voor Sociale Werk-bedrijven (en sociale diensten)

Tenslotte, SW-bedrijven vragen zich af in welke richting ze zich moeten ontwikkelen en wat daarvan de kansen en risico’s zijn. Daarvoor kunnen scenario’s ontwikkeld en uitgewerkt worden, inclusief de effecten daarvan voor het SW-bedrijf, voor de deelnemende gemeente(n), voor de medewerkers, bewoners en maatschappelijke organisaties in de gemeente/regio. Daarvoor wordt eerst een toetsingskader afgesproken. In deze exercitie kan ook de sociale dienst betrokken worden vanuit het feit dat er ‘1 regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt’ komt en budgetten voor de onderscheiden doelgroepen ‘ontschot’ worden. 

BEMC heeft veel kennis en ervaring beschikbaar en kan u met bovenstaande van dienst zijn.